September 2011

Scrub bashing near Goldfinch Bottom